Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarządza majątkiem Gminy Kędzierzyn-Koźle przekazanym Spółce do użytkowania.

Kapitał Zakładowy w chwili jej utworzenia wynosił 4.000,-zł i podzielony był na 80 udziałów o wartości nominalnej po 50zł.

Aktualnie Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 1.112.000,-zł i podzielony jest na 2.224 udziały o wartości nominalnej 500,-zł każdy.

Na pokrycie Kapitału Zakładowego składa się wkład pieniężny wniesiony przez Gminę w wysokości 4.000,-zł oraz aport rzeczowy w postaci sprzętu specjalistycznego i gruntów o wartości 1.108.000,-zł.

Majątek Spółki obejmuje:

  1. Majątek trwały:
  • nieruchomości gruntowe,
  • budynki i budowle techniczne, administracyjno-socjalne i pomocnicze,
  • sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego świadczenia usług,
  • wartości niematerialne i prawne,
  1. Majątek obrotowy:
  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe.


Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:25
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.