Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki zgodnie z umową Spółki oraz Ustawą o gospodarce komunalnej pełni Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

 • sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokrycia strat,
 • powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej Spółki,
 • decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innych organizacji gopspodarczych,
 • uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej ,
 • zatwierdzenie zasad zbywania udziałow,
 • podwyższenie lub obniżenia Kapitału Zakładowego,
 • zmiana umowy Spółki,
 • decydowanie o połączeniu z inna Spółką lub rozwiązaniu, albo likwidacji Spółki,
 • rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólników.


Rada Nadzorcza:

Rada nadzorcza ustanowiona uchwałą Zgromadzenia Wspólników:

 • Przewodnicząca - Brygida Kolenda - Łabuś
 • Zastępca Przewodniczącego - Bożena Nongiser
 • Członek - Danuta Wróbel

Regulamin Rady Nadzorczej (do pobrania plik w formacie .pdf)

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach,
 • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny działania Zarządu oraz sprawozdania z działalności,
 • powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub Zarządu Spółki,
 • przygotowanie zasad zbywania udziałów,
 • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:55
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.