Rada Nadzorcza:

Rada nadzorcza ustanowiona uchwałą Zgromadzenia Wspólników:

  • Przewodnicząca - Alina Janik
  • Zastępca Przewodniczącego - Bożena Nongiser
  • Członek - Danuta Wróbel

Kompetencje Rady Nadzorczej:

  • sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach,
  • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny działania Zarządu oraz sprawozdania z działalności,
  • powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub Zarządu Spółki,
  • przygotowanie zasad zbywania udziałów,
  • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

Regulamin Rady Nadzorczej (do pobrania w pliku .pdf)Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:55
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.