Jednostka i jej organizacja:

Status prawny.

Spółka została zarejestrowana w dniu 14.04.1993 roku w Sądzie Rejonowym w Opolu Sąd Gospodarczy w dziale B pod nr 1787. W dniu 12.09.2002 roku Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000130533.
Zgodnie z umową Spółki czas trwania Spółki jest nieokreślony.

Struktura własnościowa:

Własność komunalna - jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Jedyny właściciel Gmina Kędzierzyn-Koźle posiadająca 100% udziałów w Kapitale Zakładowym.

Organizacja:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działalności i kompetencje.

Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000130533 przedmiotem działalności Spółki określonej w oparciu o numerację Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:

  • 90 00 gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
  • odbiór odpadów komunalnych,
  • transport odpadów,
  • 01 41 B działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
  • 60 24 A towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
  • 60 23 pozostały pasażerski transport lądowy,
  • 52 63 pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową.

Odpis KRS stan na dzień 05.12.2014 (do pobrania w pliku .pdf)

 
Obszar działalności:

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Przyjmowanie skarg i wniosków:

na bieżąco w godz. 7:00 do 15:00 przez Prezesa Zarządu Spółki.

Zawieranie umów na świadczenie usług:


codzienne w godz. 7:00 do 15:00

Zamawianie usług:

oraz uzgadnianie terminu wykonania usługi w Dziale Technicznym tel. 77 483 42 53

Zakład prowadzi ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Archiwa Zakładowe dotyczące spraw pracowniczych udostępniane są zainteresowanym.

Archiwum akt pracowniczych obejmuje okres od powstania zakładu tj od 1 maja 1993 roku.

Bilans Spółki oraz Rachunek Wyników podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim (Monitor B).Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:36
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.