Zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202, z późn. zm.) informuje się, że dnia 10.10.2017 r. podpisana została "Umowa o świadczenie usług zarządzania" z Prezesem Zarządu Spółki.

    Zgodnie z umową Spółki Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu który jest jednocześnie Dyrektorem Spółki.

Funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni: Grzegorz Mankiewicz. 

Kompetencje Zarządu:

  • prowadzenie wszystkich spraw Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników,
  • reprezentuje Spółkę na zewnątrz,
  • podejmowanie decyzji skutkujących zobowiązaniami finansowymi do kwoty 100.000,-zł,
  • wnioskowanie do Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników w sprawach skutkujących zobowiązaniami finansowymi przekraczającymi 100.000,-zł,
  • składanie do Zgromadzenia Wspólników corocznego sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
  • pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy,
  • udzielanie prokury,

    Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jak też do podpisywania jej imieniem wszelkich dokumentów skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Prezes Zarządu upoważniony jest do jednoosobowego reprezentowania Spółki.Wersja do druku

Data powstania: wtorek, 29 sierpnia 2005 18:25
Data upublicznienia: czwartek, 2 września 2005 08:30
Zaakceptował(a): Józef Pietrasz
Opublikował(a): Jarosław Kozłowski
Usługi Komunalne Sp. z o.o.